ASKon - statická kancelář
dokončené zakázky
administrativní (kancelářské) budovy
bytové domy
halové objekty (skladové, výrobní i showroomy)
obchodní domy a veřejné budovy
rodinné domy / vily
odborné statické posudky
ostatní Zakázky zpracované v rámci závislé činnosti jsou označeny 'z.p.'.
legenda zkratek použitých projektových stupňů
DÚR dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
DÚS dokumentace pro územní souhlas
DÚRaSP   dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
DBP dokumentace bouracích prací
DOS dokumentace pro ohlášení stavby
DSP dokumentace k žádosti o stavební povolení
DZS dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
DPS dokumentace pro provádění stavby
DDO dílenská dokumentace (podrobné vyztužení železobetonových konstrukcí, výrobní tvary prefabrikátů, výrobní a montážní výkresy ocelových konstrukcí a prvků)
DSPS dokumentace skutečného provedení stavby
ATD autorský dozor projektanta
TEP technická pomoc dodavateli stavby
 
 
 
     
 

© Copyright 2023
autorkou webové stránky
je Anna Kozáková.